Mera Samarth Bharat

TEAM

MSB Executive Board 

Chairman

Prof. Jagmohan Singh Rajput 

Vice-Chairman 

Dr Mahesh Mehta (USA) 

Lakshmi Narayan Bhala 

Vimal Sodhani (USA) 

National Convener 

Manish Manjul 

National Co-Convener 

Poonam Budia 

Narayan Meghani 

Sarala Ketineni

Dr Makarand Mulay 

Share This: